PHONG DIEN IP

 

풍딘-한국 산업공단

 • Add: C Area, Phong Dien Industrial park, Hue Province
 • Mail: cnvina@gmail.com
 • Web: www.cnvn.com.vn
  • Representative office: 14th Floor, IPC Tower
  • 1489 Nguyen Van Linh, District 7, HCM.C
  • Tel: 0283.620.2724; Fax: (0283.620.2724

  후에성 투자환경총관

  후에성은 과거 리왕조의 수도로서 베트남 중부지방의 핵심 경제지역일 뿐아니라 , 동서경제회랑(EWEC)상에 위치하고 있습니다. 북쪽은 꽝찌(Quang Tri)성, 동쪽은 동해(East Sea), 남쪽은 꽝남(Quang Nam)성과 다낭(Da Nang)시, 서쪽은 라오스와 국경을 접하고 있습니다.

  베트남 정부의 중부지방 섬유-봉제 단지화 정첵과 관련하여 후에성 인민 위원회에서는 본 공단의 60%를 염색-봉제-섬유 전용공단으로 지정하였습니다.
  • 면적: 5,033.2km2
  • 인구: 1,115,000
  • 국내 총생산 (2014): 1,750USD/년
  • 수출(2014): 622백만불
  • 수입(2014): 392백만불
  • 노동자(2014): 607,023명

  MASTER PLAN OF PHONG DIEN INDUSTRIAL PARK

  공단내 도로망

  공단진입로: 도로폭 40m

  공단 내부 도로: 2~4차선, 도로폭 22 ~ 33m

  대형차량용 도로를 공단내외부에 형성하여 대형물류이동에 만전을 기하고 있습니다.

  용수공급

  후에도시와 현의 수도공급시스템이 6개소 정수장으로서 162.000m3/일의 용량으로 운영되고 있습니다. 풍딘현수도청에서 공단의 입주업체에 직접 용수공급서비스를 제공합니다. 앞으로 북부지방 수도청에서 제공하는 량을 확보할 예정으로 충분한 용수공급이 가능합니다.


  전력공급

  후에성의 전기네트워크가 110KV,220KV, 500KV가 있고 공단에 입주한 각업체의 수요에 안정적이며 품질이 좋은 전원을 공급하는 것을 보장합니다.

  우편 및 통신 시스템

  인터넷 국내외 데이터 통신등의 다양한 종류의 통신시스템을 구축하고 있습니다.


  폐수처리장

  염색처리가 가능한 본 공단은 오폐수 처리량이 30.000m3/일이며 그중에서 1차단계 10.000m3/일을 운영합니다.

  각 업체에서 B급방류된 폐수는 공단 종말폐수처리장 통해 QCVN24:2009/BTNMT 규정 준수로 A급수로 방출할 계획입니다.

  투자 사업분야: 다양

  • 섬유 및 염색, 봉제 산업
  • 의상.패션산업
  • 섬유보조산업
  • 건축자재생산
  • 농업 및 임업제품 생산
  • 전자 통신 가정용전기관련업
  • 화학, 화장품 제조
  • 문구류 제작
  • 봉지 (종이, 금속, 플라스틱), 고급봉지 산업

  서비스 및 기타 장점

  • 사무실 임대
  • 광고용 쇼룸
  • 투자허가서 발급 지원
  • 회사 설립 관련안내지원
  • 관련 문제점 발생시 해결지원
  • 공단입주업체에 은행, 우체국, 호텔, 체육시설, 세관업무(비용 및 시간 절감효과)등의 편의 제공
  • 근로자 채용 지원

  투자인센티브

  풍딘공단투자업체는 법인세, 소득세 감면등 모든 종류의 우대정책혜택을 누릴수 있습니다.

  산업 단지 토지 이용 계획

  Ký hiệu

  sign

  STT

  Number

  Loại đất

  Object

  Diện tích

  (ha)

  Tỷ lệ

  (%)

   

  1

  Đất công công văn phòng

  Public, office land

  2,00

  1,59

   

  2

  Đất công nghiệp

  Factory-enterprise land

  83,34

  66,12

   

  3

  Đất cây xanh, TDTT

  Green land, sport land

  16,50

  13,09

   

  4

  Đất kho tàng

  Storage land

  0

  0

   

  5

  Đất bãi đỗ xe

  Parking land

  0

  0

   

  6

  Đất giao thông

  Traffic land

  24,21

  19,21

    

  Tổng cộng

  126,05

  100,00